top of page

Gebruiksvoorwaarden​

Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) vindt u de Gebruiksvoorwaarden (Gebruiksvoorwaarden) waaronder u gebruik mag maken van deze websitewww.newbridgecp.com(de website).

 

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze Website gaat gebruiken. Door onze Website te gebruiken, geeft u aan dat u de Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken.

 

1 Informatie over ons

1.1     Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales bij Companies House onder de Newbridge us Capital Partners Ltd (webridge us Capital Partners Ltd , onze, en Newbridge Capital Partners Ltd). Ons hoofdkantoor is gevestigd op Third Floor, 24 Chiswell Street, Londen, Engeland, EC1Y 4YX en ons ondernemingsnummer is 11991493.

1.2     Wij zijn een aangestelde vertegenwoordiger van Sturgeon Ventures LLP waarvan de FRN is geautoriseerd en #481 is Conduct Authority (de FCA) en ingeschreven in het Financial Services Register met FRN # 914886

1.3     Als u vragen heeft over de website of enige informatie die erop staat, kunt u 24 contact met ons opnemen op Third Floor Chiswell Street, Londen, Engeland, EC1Y 4YX; of per e-mail op tech@newbridgecp.com.

2 Toegang tot onze website

2.1     Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de service in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving op onze website verstrekken. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige of al onze websites beperken. Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

2.2     Als u deze gebruiksvoorwaarden schendt, wordt uw toestemming om de website te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u alle gedownloade of gedrukte uittreksels van de Website.

2.3     U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige regelingen om toegang te krijgen tot onze website.

2.4     Door onze website te bezoeken stemt elke persoon die uw computer gebruikt ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. U bent ervoor verantwoordelijk dat alle personen die onze Website bezoeken via uw internetverbinding en op uw computer op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en dat zij deze naleven. U bent ook verantwoordelijk voor het gebruik van onze website door elke persoon die uw computer gebruikt.

3 Disclaimer

3.1     Niets op deze website is bedoeld, en mag ook niet worden opgevat, om een juridische of contractuele relatie tot stand te brengen. Elke verzending, download of verzending van informatie van de website brengt geen contractuele relatie tot stand.

 

De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Noch de informatie, noch de meningen op de website vormen een verzoek of aanbod van Newbridge Capital Partners Ltd om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen of om beleggingsadvies te geven.

3.3     Het verlenen van beleggingsdiensten kan in bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen zijn onderworpen. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle lokale wetten en beperkingen op het gebruik van deze website en de beschikbaarheid van alle diensten die erop worden beschreven. De informatie op deze website is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoonlijke entiteit in enig rechtsgebied of land waar dergelijke distributie in strijd zou zijn met lokale wet- of regelgeving. De Services zijn alleen beschikbaar voor personen in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van de Europese Economische Ruimte. De Services zijn niet rechtstreeks beschikbaar voor personen uit de Verenigde Staten, tenzij ze zijn geïntroduceerd bij Newbridge Capital Partners Ltd door een FINRA-geregistreerde makelaar of hun advocaat in de Verenigde Staten.

 

Niets op deze website mag in de pers of elders worden gepubliceerd zonder toestemming van Newbridge Capital Partners Ltd.

 

Newbridge Capital Partners Ltd geeft geen juridisch of fiscaal advies. Klanten van Newbridge Capital Partners Ltd en kijkers van deze website worden aangemoedigd om hun eigen juridische en belastingadviseurs te raadplegen alvorens een investeringsbeslissing te nemen. Particuliere bedrijven in alle jurisdicties en potentiële investeerders dienen onafhankelijk juridisch en belastingadvies en investeringsadvies in te winnen alvorens over te gaan tot enige vorm van fondsenwervingsactiviteit.

 

3.6     Hoewel we er te allen tijde naar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website duidelijk, eerlijk en niet misleidend is op de datum van publicatie, beschouwen we de informatie niet als onpartijdig en mag deze niet als volledig objectief worden beschouwd. De informatie op deze website is gebaseerd op bronnen waarvan wij denken dat ze betrouwbaar zijn, maar we doen geen toezegging dat deze juist of volledig is en Newbridge Capital Partners Ltd kan en zal de juistheid, geldigheid, tijdigheid of volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie of gegevens niet garanderen. aan u voor een bepaald doel of helemaal niet.

3.7     De inhoud van deze website kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en Newbridge Capital Partners Ltd is niet verplicht updates te verstrekken aan of wijzigingen aan te brengen of de informatie juist te houden.

 

Deze website wordt gecontroleerd en beheerd door Newbridge Capital Partners Ltd in het Verenigd Koninkrijk. We beweren niet dat materialen op de website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen om de website vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen risico en zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten.

 

4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1     Deze website, de inhoud ervan, alle gedownloade materialen en alle intellectuele maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, databaserechten, afbeeldingen, ontwerpen, tekst, logo's, huisstijl, handelsmerken en dienstmerken) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons en/of van derden en alle rechten, aanspraken en belangen daarop zullen eigendom blijven van Newbridge Capital Partners Ltd en/of dergelijke derden (gezamenlijk de inhoud).

 

4.2     De inhoud wordt beschermd door copyright, octrooi- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten.

 

4.3     Het is u toegestaan kopieën af te drukken en uittreksels van de inhoud op de website te downloaden voor informatieve doeleinden en mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op de website is geplaatst, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 

4.3.1     onze status (en die van geïdentificeerde personen) als de auteurs van materiaal op onze website moet altijd worden erkend ;

4.3.2     u mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload, op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van begeleidende tekst gebruiken;

4.3.3     u mag niet dupliceren, kopiëren, publiceren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, deelnemen aan de overdracht op het internet plaatsen, of op enigerlei wijze de Website, of enig deel van de Website, distribueren, herdistribueren of exploiteren voor openbaar of commercieel gebruik zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;

4.3.4     u mag geen enkel deel van de website anderszins gebruiken in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

 

4.4     Als u enig deel van de website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, uw recht het gebruik van de website wordt onmiddellijk stopgezet en u moet, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt aan ons retourneren of vernietigen.

 

5 Onrechtmatig of verboden gebruik

5.1     Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen, virussen trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze website of het downloaden van enig materiaal dat erop is geplaatst of op een website waarnaar is gelinkt het.

5.2     U mag onze website niet misbruiken door willens en wetens of roekeloos virussen, trojans, virussen, Trojaanse paarden of andere materiële bommen te introduceren die kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze Website. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

 

5.3     Elk ongeoorloofd gebruik van onze website kan aanleiding geven tot een vordering tot de Computer Misuse Act 1990. We zullen dergelijke activiteiten melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk, zal uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk en zonder verdere kennisgeving worden beëindigd.

 

6 Privacy

Ons privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de voorwaarden ervan maken deel uit van deze gebruiksvoorwaarden. deze referentie.

6.2     Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat internettransmissies nooit volledig privé of veilig zijn. U begrijpt dat elk bericht of elke informatie die u naar onze website stuurt, door anderen kan worden gelezen of onderschept, ondanks onze inspanningen om dergelijke verzendingen te beschermen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor berichten die verloren zijn gegaan, door derden zijn gewijzigd of onderschept en wij zijn niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige schade of anderszins in verband met berichten die door u aan ons of door ons aan u zijn verzonden via de internetten.

 

Onze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden die onze server gebruikt om uw computer te identificeren. Cookies kunnen niet identificeren welke persoon de computer gebruikt. De cookies die wij gebruiken, registreren welke delen van onze site worden bezocht en voor hoe lang.

 

6.4     De privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijn) (wijziging) verordening 2011 vereist dat er alleen cookies kunnen worden geplaatst computer waarop de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren wanneer u onze site voor het eerst bezoekt. We vragen u om uw keuze aan te geven via een automatisch "pop-up"-venster, waarin wordt uitgelegd welke cookies we gebruiken en waarvoor we ze gebruiken. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal ook uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Als u weigert ons gebruik van cookies te accepteren of uw webbrowser instelt om het gebruik ervan te weigeren, heeft u slechts beperkte functionaliteit bij het gebruik van onze Site. Ons privacybeleid bevat verdere richtlijnen voor ons gebruik van cookies.

7 Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

7.1     Het materiaal dat op onze website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, nauwkeurigheid, volledigheid . Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij en met ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk uit:

 

7.1.1     alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of de wet van billijkheid ;

 

7.1.2     elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of gebruiker in verband met onze website in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van onze website, alle websites die eraan zijn gekoppeld en alle materialen die erop zijn geplaatst, waaronder:

(a) verlies van inkomsten of inkomsten;

(b) verlies van zaken;

(c) verlies van winst of contracten;

(d) verlies van verwachte besparingen;

(e) verlies van gegevens;

(f) verlies van goodwill;

(g) verspilde management- of kantoortijd; en

(h) enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, hoe deze ook is ontstaan en of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze voorwaarde geen claims voor verlies van of schade aan uw materiële eigendommen of andere claims voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door een van de hierboven vermelde categorieën.

In rechtsgebieden die de uitsluiting of beperking van bepaalde soorten aansprakelijkheid niet toestaan, zal Newbridge Partners Ltd's aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximaal door de wet toegestane omvang.

 

8 vergoeding

 

Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord Newbridge Capital Partners Ltd schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle verliezen en alle , claims, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische en boekhoudkundige kosten) die Newbridge Capital Partners Ltd mogelijk moet betalen, voortvloeiend uit of voortvloeiend uit uw gebruik van onze website, de inhoud of uw schending van deze gebruiksvoorwaarden. Newbridge Capital Partners Ltd behoudt zich het recht voor om, op uw kosten, het onderzoek, de schikking en de verdediging van een dergelijke actie of claim op zich te nemen of eraan deel te nemen.

9 Links naar websites van derden

 

Onze website kan links bevatten naar websites en bronnen die door derden worden onderhouden. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van die websites en bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid of het privacybeleid van die sites, en het bestaan van dergelijke links mag niet worden beschouwd als een goedkeuring of aanbeveling van die sites of van een product of dienst die op die sites wordt aangeboden of van een partij die ermee verbonden is. met die sites.

 

9.2     Houd er rekening mee dat andere websites en bronnen waarnaar op onze website wordt verwezen, kunnen worden beheerst door afzonderlijke voorwaarden, waaronder privacy beleid. U dient de toepasselijke algemene voorwaarden van die websites en bronnen te raadplegen voordat u ze gebruikt en u dient eventuele vragen of opmerkingen over de gelinkte website of bron te richten aan de juiste websiteprovider.

 

10 Linken naar onze website

 

10.1     U mag naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en niet onze reputatie schade toebrengen of er misbruik van maken, maar u mag geen link tot stand brengen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert als die er niet is

10.2     U mag geen link maken vanaf een website die niet uw eigendom is.

 

10.3     Onze website mag niet worden geframed op een andere website, noch mag u een link maken naar een deel van onze website anders dan de homepage. We behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

 

10.4     Als u gebruik wilt maken van materiaal op onze website anders dan het hierboven vermelde verzoek, neem dan contact op met naar tech@newbridgecp.com.

 

11 Herziening van voorwaarden

 

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze website worden gepubliceerd.

 

12 Jurisdictie en Toepasselijk recht

12.1     De Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan ons Website. Wij behouden ons het recht voor om een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze voorwaarden in het land waar u woont of in een ander relevant land.

 

12.2     Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

 

13 Diversen

 

13.1     Elk verzuim door Newbridge Capital Partners Ltd om rechten uit te oefenen of een van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen afstand doen van dergelijke rechten of voorwaarden.

 

13.2     Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of de toepassing ervan in een bepaalde omstandigheid als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd in welke mate dan ook, de rest van deze Gebruiksvoorwaarden, of de toepassing van een dergelijke bepaling in andere omstandigheden, wordt hierdoor niet beïnvloed, en elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden is geldig en wordt gehandhaafd voor zover toegestaan door de wet.

 

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vormen de volledige overeenkomst tussen u en Newbridge Partners Ltd met betrekking tot uw gebruik van onze website, en alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken die eerder tussen u en Newbridge Capital Partners Ltd met betrekking tot dergelijk gebruik bestonden, worden vervangen en geannuleerd.

14 Uw zorgen

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze website verschijnt, neem dan contact op met tech@newbridgecp.com.com.

bottom of page